Help pages are only available in Polish
 
Informacja o ochronie danych osobowych
Poniżej znajduje się klauzula informacyjna oraz wzór oświadczeń, jakie są wymagane w momencie zapisie do biblioteki.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych takich jak numer telefonu, adres email przez Wojewódzką Bibliotekę Publicznę i Centrum Animacji Kultury z siedzibą w Poznaniu, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań, wpisaną do rejestru instytucji kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego nr RIK-12 w celach kontaktowych z związku z korzystaniem z zasobów bibliotecznych.
                                                                                                                                           ………………………… Podpis czytelnika
W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, niniejszym informujemy:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury z siedzibą w Poznaniu, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań, wpisana do rejestru instytucji kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego nr RIK-12.
2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email: iod@wbp.poznan.pl
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach: a.umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z ustawą z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach, b.nawiązania kontaktu telefonicznego, za pośrednictwem adresu email z czytelnikiem – na podstawie wyrażonej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, c.ewentualnie w celu dochodzenia przysługujących Administratorowi roszczeń, windykacji należności – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest obrona i dochodzenie roszczeń.
4. Państwa dane osobowe będą przekazane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, uczestniczącym w wykonywaniu czynności Administratora, tj. m.in. podmiotom obsługującym systemy informatyczne, udostępniającym systemy informatyczne, usługi hostingowe, usługi prawne, windykacyjne.
5. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (nienależących do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku w którym ostatni raz wypożyczono książkę, natomiast w przypadku wystąpienia kar lub innych należności - do czasu wyegzekwowania tych opłat. Dane osobowe niezbędne do sporządzania statystyk wymaganych przez prawo będą przechowywane do czasu obowiązywania odpowiednich przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
7. Posiadają Państwo: a.prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, b.prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, c.prawo do przenoszenia danych, d.prawo wniesienia sprzeciwu.
8. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
9. Dla danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi korzystanie ze zbiorów bibliotecznych. Podanie danych dodatkowych, tj. adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość skorzystania z zasobów bibliotecznych.
11. Państwa dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.
Oświadczam, że zasady korzystania z zasobów Biblioteki, zawarte w Regulaminie, są mi znane i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
Oświadczam, uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z Kodeksu Karnego, że powyższe dane sa prawdziwe.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z zasadami gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez Bibliotekę.